Sectorplannen 1- 85

1 Huishoudelijk restafval (fijn en grof)

2 Restafval van bedrijven

3 Procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen

4 Gescheiden ingezameld/afgegeven papier en karton

5 Gescheiden ingezameld/afgegeven textiel (inclusief schoeisel)

6 Gescheiden ingezameld/afgegeven groente-, fruit- en tuinafval van huishoudens (gft)

7 Gescheiden ingezameld/afgegeven organisch bedrijfsafval

8 Gescheiden ingezameld/afgegeven groenafval

9 Afval van onderhoud van openbare ruimten

10 Zwerfafval

11 Kunststof en rubber

12 Metalen

13 Batterijen en accu's

14 Papier- of kunststofgeisoleerde kabels en restanten daarvan

15 Glasvezelkabels

16 Waterzuiveringsslib

17 Reststoffen van drinkwaterbereiding

18 KCA, KGA

19 Afval van gezondheidszorg bij mens of dier

20 AVI-bodemas

21 AVI-vliegas

22 Assen van slibverbranding

23 Reststoffen van kolengestookte energiecentrales

24 Reststoffen van energiewinning uit biomassa

25 Actief kool

26 Rookgasreinigingsresidu van AVI's en installaties voor het verbranden van slib of biomassa

27 Shredderafval

28 Gemengd bouw- en sloopafval, met bouw- en sloopafval vergelijkbaar afval van bedrijven en particulier gemengd verbouwingsafval

29 (Overig) Steenachtig materiaal

30 Zeefzand

31 Gips

32 Cellenbeton

33 Dakafval (bitumineus, teerhoudend en composiet)

34 Asfalt

35 Straalgrit

36 Hout

37 Asbest en asbesthoudend materiaal

38 Gescheiden ingezameld/afgegeven vlakglas

39 Grond

40 Baggerspecie

41 Verpakkingen algemeen

42 Verpakkingen met verf, lijm, kit of hars

43 Verpakkingen met overige gevaarlijke stoffen

44 Gasflessen en overige drukhouders

45 Brandblussers

46 Munitie

47 Vuurwerk

48 Overig explosief afval

49 Ondergrondse tanks

50 Tanks voor autogas

51 Wrakken van auto's en tweewielige motorvoertuigen

52 Banden

53 Afvalstoffen van schepen

54 Sloopschepen

55 Oliefilters

56 Afgewerkte olie

57 Halogeenhoudende afgewerkte olie

58 Olie/water mengsels, olie/water/slib mengsels en oliehoudende slibben

59 Vloeibare brandstof- en olierestanten

60 Oliehoudende boorspoeling en boorgruis

61 Boor-, snij- slijp- en walsolie

62 Metalen met aanhangende olie of emulsie

63 Overig oliehoudend afval

64 PCB-houdende afvalstoffen

65 Dierlijk afval

66 Gasontladingslampen en fluorescentiepoeder

67 Halogeenarme oplosmiddelen en glycolen

68 Halogeenhoudende oplosmiddelen

69 Destillatieresidu

70 Gereguleerde stoffen (CFK, HCFK, halonen) en gefluoreerde broeikasgassen (HFK, PFK, SF6)

71 Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

72 Zwavelzuur, zuurteer en overig zwavelhoudend afval

73 Sterk verontreinigde afvalwaterstromen en baden

74 Edelmetaalhoudende baden

75 Metaalhoudend afvalwater met organische verontreinigingen

76 Overige zuren, basen en metaalhoudend afvalwater

77 Waterig afval met specifieke verontreinigingen

78 Filterkoek van ontgiften/neutraliseren/ontwateren

79 Ontwikkelaar en fixeer

80 Vast fotografisch afval

81 Hardingszouten

82 Kwik en kwikhoudend afval

83 Arseensulfideslib en arseensulfide-filterkoek

84 Overige recyclebare monostromen (matrassen, steenwol, tapijt en kunstgras)

85 EPS