Beleidskader

Wat staat er in het beleidskader?

Het beleidskader bevat de doelstelling van het afvalbeleid in Nederland en het beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer.

Het beschrijft het beleid voor  traditionele afvalactiviteiten zoals inzamelen, recyclen, verbranden en storten. Daarnaast komen ook andere onderwerpen aan de orde zoals:

 • De relatie tot de circulaire economie
 • Het beschikbaar instrumentarium
 • Het maken van de afweging of een materiaal een afvalstof is of niet
 • Aspecten van belang bij vergunningverlening
 • En ook het beleid rond capaciteitsregulering

Het beleidskader beschrijft ook de actoren die betrokken zijn bij het afvalbeheer en geeft richting aan vergunningverlening van afvalverwerking.

Tot slot geeft het beleidskader ook inzicht in de wijze van monitoren en handhaving van het afvalbeheer.

Vier delen en bijlagen

Om al bovenstaande een plek te geven bestaat het beleidskader van LAP3 uit de volgende 4 delen:

 • Deel A - Algemeen beleidskader
 • Deel B - Afvalbeheer en overbrenging
 • Deel C - Actoren in de keten
 • Deel D - Vergunningverlening en handhaving

Deel E  van LAP3  zijn de sectorplannen.

De bijlagen bij het beleidskader staan in Deel F (bijlagen).

Download hier de Inleiding/leeswijzer (pdf, 314 kB).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Dit geeft een toelichting op:

 • Het hoe en waarom van het ontstaan van dit derde LAP
 • De relatie met de overgang naar de circulaire economie
 • De rollen van het LAP
 • De status van de verschillende onderdelen