Actoren in de keten

Wat staat in dit deel van het beleidskader?

De hoofdstukken in deel C geven aan wat van wie wordt verwacht om gezamenlijk tot een circulaire economie te komen.

Elk onderdeel van de keten (iedere betrokken partij) heeft mogelijkheden om bij te dragen aan een circulaire economie. Zowel bij aankoop, omgang met, als bij het afdanken van grondstoffen en producten.

In dit hoofdstuk komt aan bod:

  • Het bedrijfsleven (als ‘producent’ van afvalstoffen)
  • Huishoudens (als ‘producent’ van afvalstoffen)
  • De overheid als: wetgever, beleidsmaker, toetser, inkoper/aanbesteder en ontdoener
  • De verwerker van afvalstoffen

Inleiding: het wettelijk kader

De inleiding bij deel C:  hoofdstuk C1 (pdf, 264 kB) schetst het wettelijk kader. Onder meer is dat de zorgplicht ter bescherming van het milieu, voor iedereen die handelingen verricht met afvalstoffen.