Brede enquête voor een Circulair materialenplan (CMP)

Het ministerie vraagt van 16 juni tot en met 10 juli 2021 via een enquête de inbreng van bedrijven en overheden voor de ontwikkeling van het Circulair materialenplan (CMP1), dat LAP3 zal opvolgen.

Wijziging LAP3 van kracht

Het gewijzigde LAP3 is op 2 maart 2021 in werking getreden.

Dit is de tweede wijziging van het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) zoals vastgesteld door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Beleidskader LAP3

Het beleidskader beschrijft het nationale beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer, de doelstelling van het afvalbeleid, definities en begripsafbakeningen. Het geeft ook inzicht in scenario's, monitoring en handhaving.

Sectorplannen LAP3

In de sectorplannen is het algemene beleid uit het beleidskader uitgewerkt voor specifieke stromen. De sectorplannen zijn het toetsingskader bij de vergunningverlening aan afvalverwerkende inrichtingen.

Deze website over het afvalbeleid in Nederland is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in beheer bij Rijkswaterstaat.