Wijziging LAP3 van kracht

Het gewijzigde LAP3 is op 2 maart 2021 in werking getreden.

Dit is de tweede wijziging van het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) zoals vastgesteld door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Update Leidraad afvalstof of product

De Leidraad afvalstof of product is vernieuwd. De nieuwe versie van de Leidraad is versie 1.2 van januari 2021

Beleidskader LAP3

Het beleidskader beschrijft het nationale beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer, de doelstelling van het afvalbeleid, definities en begripsafbakeningen. Het geeft ook inzicht in scenario's, monitoring en handhaving.

Sectorplannen LAP3

In de sectorplannen is het algemene beleid uit het beleidskader uitgewerkt voor specifieke stromen. De sectorplannen zijn het toetsingskader bij de vergunningverlening aan afvalverwerkende inrichtingen.

Deze website over het afvalbeleid in Nederland is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in beheer bij Rijkswaterstaat.