Het Landelijk Afvalbeheerplan 3 is van kracht. Lees meer

Overgang LAP2 naar LAP3

LAP3 is per 28 december 2017 van kracht, en vervangt LAP2.

Per 22 december zijn de LAP3-teksten van data voorzien, laatste correcties doorgevoerd (in lijn met de Nota van antwoord) en opnieuw geüpload.

Nota van antwoord LAP3

De nota van antwoord beantwoordt de inspraakreacties op het ontwerp-LAP3. Ook is hierin aangegeven hoe het ontwerp-LAP3 is aangepast naar het definitieve LAP3.

Beleidskader LAP3

Het beleidskader beschrijft het nationale beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer, de doelstelling van het afvalbeleid, definities en begripsafbakeningen. Het geeft ook inzicht in scenario's, monitoring en handhaving.

Sectorplannen LAP3

In de sectorplannen is het algemene beleid uit het beleidskader uitgewerkt voor specifieke stromen. De sectorplannen zijn het toetsingskader bij de vergunningverlening aan afvalverwerkende inrichtingen.

Deze website over het afvalbeleid in Nederland is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in beheer bij Rijkswaterstaat.