Nieuwe teksten LAP3 gepubliceerd

De eerste wijziging van LAP3 is in werking getreden en gepubliceerd. Alle teksten op de website zijn vervangen door de gewijzigde versie.

Inwerkingtreding

Vier weken geleden heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de wijziging vastgesteld en naar de beide Kamers der Staten-Generaal gestuurd. Per 19 juli 2019 wordt het gewijzigde LAP3 van kracht en vervangt dan het eerdere LAP3.

Beleidskader LAP3

Het beleidskader beschrijft het nationale beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer, de doelstelling van het afvalbeleid, definities en begripsafbakeningen. Het geeft ook inzicht in scenario's, monitoring en handhaving.

Sectorplannen LAP3

In de sectorplannen is het algemene beleid uit het beleidskader uitgewerkt voor specifieke stromen. De sectorplannen zijn het toetsingskader bij de vergunningverlening aan afvalverwerkende inrichtingen.

Deze website over het afvalbeleid in Nederland is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in beheer bij Rijkswaterstaat.