Circulair Materialenplan

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft in een brief aan de Tweede Kamer van 25 januari 2021 aangekondigd dat het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) zal worden opgevolgd door een Circulair Materialenplan (CMP1).

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) markeert de start van de milieueffectrapportage. Van 25 mei tot en met 5 juli 2022 was het mogelijk een zienswijze indienen. In een reactienota reageert de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat op de ingediende zienswijzen en op het advies van de Commissie m.e.r.

Beleidskader LAP3

Het beleidskader beschrijft het nationale beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer, de doelstelling van het afvalbeleid, definities en begripsafbakeningen. Het geeft ook inzicht in scenario's, monitoring en handhaving.

Sectorplannen LAP3

In de sectorplannen is het algemene beleid uit het beleidskader uitgewerkt voor specifieke stromen. De sectorplannen zijn het toetsingskader bij de vergunningverlening aan afvalverwerkende inrichtingen.

Deze website over het afvalbeleid in Nederland is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in beheer bij Rijkswaterstaat.