Nieuwe handreiking Eural

Hoe moeten afvalstoffen worden ingedeeld als je kijkt naar gevaarseigenschappen? De regelgeving hiervoor is gewijzigd, daarom is er nu een nieuwe Nederlandse Handreiking Eural.

Eerste wijziging LAP3

Sinds19 juli 2019 is de gewijzigde LAP3 van kracht. De eerste wijzigingen zijn een gevolg van nieuwe wet- en regelgeving, signalen uit de uitvoeringspraktijk en uitgevoerde projecten.

Beleidskader LAP3

Het beleidskader beschrijft het nationale beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer, de doelstelling van het afvalbeleid, definities en begripsafbakeningen. Het geeft ook inzicht in scenario's, monitoring en handhaving.

Sectorplannen LAP3

In de sectorplannen is het algemene beleid uit het beleidskader uitgewerkt voor specifieke stromen. De sectorplannen zijn het toetsingskader bij de vergunningverlening aan afvalverwerkende inrichtingen.

Deze website over het afvalbeleid in Nederland is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in beheer bij Rijkswaterstaat.