Nieuws: Start inspraak eerste wijziging LAP3

De inspraakperiode voor de eerste wijziging van LAP3 start op 18 december 2018 en loopt tot en met 28 januari 2019. U kunt in deze periode een zienswijze geven over het ontwerp van de eerste wijziging van het LAP3.

Nieuws: Handreiking ZZS

Per 21 november 2018 is de Handreiking risicoanalyse ZZS in afvalstoffen beschikbaar. Deze handreiking helpt bedrijven en vergunningverleners bij de beoordeling of toepassing van afvalstoffen met zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) geen onaanvaardbaar risico oplevert voor mens en milieu.

Beleidskader LAP3

Het beleidskader beschrijft het nationale beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer, de doelstelling van het afvalbeleid, definities en begripsafbakeningen. Het geeft ook inzicht in scenario's, monitoring en handhaving.

Sectorplannen LAP3

In de sectorplannen is het algemene beleid uit het beleidskader uitgewerkt voor specifieke stromen. De sectorplannen zijn het toetsingskader bij de vergunningverlening aan afvalverwerkende inrichtingen.

Deze website over het afvalbeleid in Nederland is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in beheer bij Rijkswaterstaat.