LAP3

LAP3 is sinds 28 december 2017 in werking. Lees meer over:

Nieuws

De succesvolle presentaties over LAP3 krijgen een vervolg met verdiepingsbijeenkomsten voor de omgevingsdiensten. In 2018/ 2019 worden er bijeenkomsten gepland in vijf regio’s. Naar aanleiding van de reacties in de eerste presentaties wordt ditmaal dieper ingegaan op twee onderwerpen: afvalstof of product en ZZS in afvalstoffen.

Beleidskader LAP3

Het beleidskader beschrijft het nationale beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer, de doelstelling van het afvalbeleid, definities en begripsafbakeningen. Het geeft ook inzicht in scenario's, monitoring en handhaving.

Sectorplannen LAP3

In de sectorplannen is het algemene beleid uit het beleidskader uitgewerkt voor specifieke stromen. De sectorplannen zijn het toetsingskader bij de vergunningverlening aan afvalverwerkende inrichtingen.

Deze website over het afvalbeleid in Nederland is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in beheer bij Rijkswaterstaat.