Circulairmaterialenplan.nl

Op dit moment wordt het Circulair Materialenplan (CMP) geschreven, de opvolger van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP). Vanaf 2025 ondersteunt het plan de transitie naar een circulaire economie. Voortaan heeft het CMP een eigen website.

LAP3 twee jaar verlengd

Het LAP3 zou eind 2023 vervangen worden door de opvolger: het Circulair Materialenplan (CMP1).

Dit plan is nog in ontwikkeling. Daarom is de looptijd van het LAP3 met twee jaar verlengd tot en met 29 december 2025.

Wijziging LAP3 in werking

Het LAP3 is voor de tweede keer gewijzigd. Deze wijziging bestaat uit twee delen, tranches genoemd. De eerste tranche is op 2 maart 2021 in werking getreden. De wijzigingen in de tweede tranche gelden sinds de Omgevingswet op 1 januari 2024 in is gegaan.

Handreiking afvalstof of niet-afvalstof

De ‘Leidraad afvalstof of product’ wijzigt van naam en heet vanaf nu ‘Handreiking afvalstof of niet-afvalstof’.

Beleidskader LAP3

Het beleidskader beschrijft het nationale beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer, de doelstelling van het afvalbeleid, definities en begripsafbakeningen. Het geeft ook inzicht in scenario's, monitoring en handhaving.

Sectorplannen LAP3

In de sectorplannen is het algemene beleid uit het beleidskader uitgewerkt voor specifieke stromen. De sectorplannen zijn het toetsingskader bij de vergunningverlening aan afvalverwerkende inrichtingen.

Kamerbrief 19-12-2023

Met het Circulair Materialenplan (CMP) wordt gestreefd om meer te sturen op hoogwaardige verwerking. Dit gebeurt onder meer door te onderzoeken of de minimumstandaard versneld opgehoogd kan worden. Het ministerie van IenW kijkt of het mogelijk is om hiervoor de bestaande systematiek van de vollastverklaring toe te passen.

Deze website over het afvalbeleid in Nederland is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in beheer bij Rijkswaterstaat.