Voortgang tweede wijziging LAP3

Alle zienswijzen die in de inspraakperiode ingediend zijn worden momenteel bekeken op hun mogelijkheid om de voorgenomen wijzigingen te verbeteren. Voorzien van een reactie zal dit gepubliceerd worden in een Nota van Antwoord.

Beleidskader LAP3

Het beleidskader beschrijft het nationale beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer, de doelstelling van het afvalbeleid, definities en begripsafbakeningen. Het geeft ook inzicht in scenario's, monitoring en handhaving.

Sectorplannen LAP3

In de sectorplannen is het algemene beleid uit het beleidskader uitgewerkt voor specifieke stromen. De sectorplannen zijn het toetsingskader bij de vergunningverlening aan afvalverwerkende inrichtingen.

Deze website over het afvalbeleid in Nederland is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in beheer bij Rijkswaterstaat.