COVID-19-crisis en afvalverwerking

In verband met de COVID-19-crisis kan bij een calamiteit afgeweken worden van het LAP.  Hoe dit in praktijk werkt is door het ministerie nader uitgewerkt.

Inspraakperiode tweede wijziging LAP3 gesloten

Van 7 april tot en met 18 mei 2020 was het mogelijk een zienswijze te geven over het ontwerp van de tweede wijziging van het LAP3.

Helpdesk Afvalbeheer weer telefonisch bereikbaar

De technische problemen waardoor de Helpdesk afgelopen weken  telefonisch niet bereikbaar was zijn opgelost. Excuses voor het ongemak.

Beleidskader LAP3

Het beleidskader beschrijft het nationale beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer, de doelstelling van het afvalbeleid, definities en begripsafbakeningen. Het geeft ook inzicht in scenario's, monitoring en handhaving.

Sectorplannen LAP3

In de sectorplannen is het algemene beleid uit het beleidskader uitgewerkt voor specifieke stromen. De sectorplannen zijn het toetsingskader bij de vergunningverlening aan afvalverwerkende inrichtingen.

Deze website over het afvalbeleid in Nederland is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in beheer bij Rijkswaterstaat.