Kennisgeving Notitie Reikwijde en Detailniveau Circulair Materialenplan 1

Voor de beleidsvorming van het Circulair Materialenplan 1 (CMP1) wordt een milieueffectrapportage (m.e.r.) procedure doorlopen. Van 25 mei t/m 5 juli 2022 lag de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage en kon u een zienswijze indienen.

Resultaten enquête Circulair materialenplan

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft in een brief aan de Tweede Kamer  van 25 januari 2021 aangekondigd dat het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) zal worden opgevolgd door een Circulair materialenplan (CMP1).

Beleidskader LAP3

Het beleidskader beschrijft het nationale beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer, de doelstelling van het afvalbeleid, definities en begripsafbakeningen. Het geeft ook inzicht in scenario's, monitoring en handhaving.

Sectorplannen LAP3

In de sectorplannen is het algemene beleid uit het beleidskader uitgewerkt voor specifieke stromen. De sectorplannen zijn het toetsingskader bij de vergunningverlening aan afvalverwerkende inrichtingen.

Deze website over het afvalbeleid in Nederland is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in beheer bij Rijkswaterstaat.