LAP3

LAP3 is op 28 december 2017 in werking getreden. Lees meer over:

Nieuws:

Sinds 1 januari 2018 moeten vergunningen binnen een jaar zijn geactualiseerd als de minimumstandaard voor verwerking van afval in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) is aangepast.

Lees meer over de actualisatieplicht

Beleidskader LAP3

Het beleidskader beschrijft het nationale beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer, de doelstelling van het afvalbeleid, definities en begripsafbakeningen. Het geeft ook inzicht in scenario's, monitoring en handhaving.

Sectorplannen LAP3

In de sectorplannen is het algemene beleid uit het beleidskader uitgewerkt voor specifieke stromen. De sectorplannen zijn het toetsingskader bij de vergunningverlening aan afvalverwerkende inrichtingen.

Deze website over het afvalbeleid in Nederland is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in beheer bij Rijkswaterstaat.