Sectorplannen A-Z

In dit overzicht kunt u alfabetisch zoeken op naam van een afvalstroom.

Onder 'Overige monostromen' (via O) vindt u informatie over matrassen, geëxpandeerd polystyreenschuim, steenwol, tapijt en rubber.


A B C D E F G H K L M O P R S T V W IJ Z


A

Actief kool
Accu's
Afgewerkte olie
Arseensulfideslib en arseensulfide-filterkoek
Asbest en asbesthoudende afvalstoffen
Autobanden
Autowrakken
AVI-bodemas
AVI-vliegas

B

Baggerspecie
Banden
Batterijen en accu's
Boor-, snij-, slijp- en walsolie
Gemengd bouw- en sloopafval, met bouw- en sloopafval vergelijkbaar afval
Brandblussers
Vloeibare brandstof- en olierestanten

C

Cellenbeton

D

Dakafval
Destillatieresidu
Dierlijk afval
Drukhouders

E

Edelmetaalhoudende baden
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
EPS
Overig explosief afval

F

Filterkoek van ontgiften/neutraliseren/ontwateren

G

Gasflessen en overige drukhouders
Gasontladingslampen en fluorescentiepoeder
Geëxpandeerd polystyreenschuim
Gemengd verbouwingsafval, bedrijfsafval en van particulieren
Gereguleerde stoffen en gefluoreerde broeikasgassen (CFK's, HCFK's, halonen en HFK's, PFK's en SF6)
Gescheiden ingezameld groenafval
Gescheiden ingezameld groente-, fruit- en tuinafval van huishoudens
Afval van gezondheidszorg bij mens of dier
Gips
Glasvezelkabels
Grond

H

Halogeenarme oplosmiddelen en glycolen
Halogeenhoudende afgewerkte olie
Halogeenhoudende oplosmiddelen
Hardingszouten
Hardschuim
Hout
Huishoudelijk restafval (inclusief grof)


K

KCA/KGA
Kunststof
Kwikhoudend afval

L

LPG-tanks

M

Matrassen
Metaalhoudend afvalwater met organische verontreinigingen
Metalen met aanhangende olie of emulsie
Metalen
Munitie
Monostromen

naar boven

O

Olie/water mengsels, olie/water/slib mengsels en oliehoudende slibben
Oliefilters
Oliehoudende boorspoeling en boorgruis
Ondergrondse tanks
Ontwikkelaar en fixeer
Afval van onderhoud van openbare ruimten
Gescheiden ingezameld organisch bedrijfsafval
Overig explosief afval
Overig oliehoudend afval
Overige monostromen
Overige zuren, overige basen en overig metaalhoudend afvalwater
Vloeibare brandstof- en olierestanten

P

Gescheiden ingezameld papier en karton
Papier- of kunststofgeïsoleerde kabels en restanten daarvan
PCB-houdende afvalstoffen
Polystyreen
Procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen

R

Restafval van bedrijven
Restafval van huishoudens
Reststoffen van slibverbranding
Reststoffen van drinkwaterbereiding
Reststoffen van energiewinning uit biomassa
Reststoffen van kolengestookte energiecentrales
Rookgasreinigingsresidu van AVI's en installaties voor het verbranden van slib of biomassa
Rubber

S

Shredderafval
Sloopafval
Sloopschepen
Afvalstoffen afkomstig van schepen
Steenachtig materiaal
Steenwol
Straalgrit

naar boven

T

Tapijt
Teerhoudend asfalt
Textiel, gescheiden ingezameld

V

Vast fotografisch afval
Verpakkingen algemeen
Verpakkingen van overige gevaarlijke stoffen
Verpakkingen van verf, lijm, kit of hars
(Verontreinigde) grond
Gescheiden ingezameld vlakglas
Vloeibare brandstof- en olierestanten
Vuurwerk

W

Waterig afval met specifieke verontreinigingen
Waterzuiveringsslib
Wrakken van auto's en tweewielige motorvoertuigen

IJ

IJzerhoudend beitsbad op basis van zoutzuur

Z

Zeefzand
Ziekenhuisafval
Zwavelzuur, zuurteer en overig zwavelhoudend afval
Zwerfafval