17 Reststoffen van drinkwaterbereiding

Wat valt onder dit sectorplan?

Reststoffen van drinkwaterbereiding bestaan in hoofdzaak uit kalkkorrels, waterijzer, filtergrind, slibben en zand. Ze  kunnen arseen bevatten.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download: Sectorplan 17 (pdf, 542 kB) (met achtergronddocument).

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder dit sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Zuiveringsslib

Zie SP16 (Waterzuiveringsslib)

Arseensulfideslib

Zie SP83 (Arseensulfideslib en arseensulfide-filterkoek)

Reststoffen die voldoen aan de bepalingen van de definitie van ‘grond’ of ‘baggerspecie’ in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit

Zie SP39 (Grond)

Zie SP40 (Baggerspecie)

______________________________________________________________________________________________