2 Restafval van bedrijven

Wat valt onder het sectorplan?

- Restafval van bedrijven dat vergelijkbaar is met fijn huishoudelijk restafval. Dit kan afkomstig zijn van bedrijven uit de handel, diensten en overheidssector (HDO-sector), industriële bedrijven en overige niet-industriële bedrijven (ook ziekenhuizen). Het gaat hierbij alleen om niet-procesafhankelijk afval.  In de praktijk gaat het  om restafval dat vergelijkbaar is met fijn huishoudelijk restafval.

- Restanten na het sorteren of op een andere manier verwerken van fijn restafval van bedrijven.

- Keukenafval en etensresten afkomstig van internationaal opererende vervoersmiddelen, zoals vaartuigen en vliegtuigen.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 2 (pdf, 871 kB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar, maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Bij bedrijven gescheiden ingezamelde deelstromen, voor zover sprake is van  (vrijwel zuivere) monostromen3

Zie onderstaande sectorplannen.

Voor zover de monostromen niet onder een sectorplan van het LAP vallen, moet verwerking worden getoetst aan de afvalhiërarchie, als bedoeld in paragraaf A.4.2 van het beleidskader

Grof bedrijfsafval, zoals meubilair etc.

Zie beleidskader

Componenten uit grof bedrijfsafval die naar soort worden gescheiden, voor zover sprake is van monostromen3

Zie onderstaande sectorplannen.

Voor zover de monostromen niet onder een sectorplan van het LAP vallen, moet verwerking worden getoetst aan de afvalhiërarchie, als bedoeld in paragraaf A.4.2 van het beleidskader

Fijn en grof restafval van particuliere huishoudens

Zie SP1 (huishoudelijk restafval (fijn en grof))

Partijen verpakt productieafval, mischarges en ‘over-de-datum’ producten die de eindgebruiker nog niet hebben bereikt

Zie SP3 (procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen)

Papier en karton

Zie SP4 (gescheiden ingezameld papier en karton)

Textiel

Zie SP5 (gescheiden ingezameld textiel)

Keukenafval, swill, veilingafval, over-de-datum-producten

Zie SP7 (gescheiden ingezameld organisch bedrijfsafval)

Grof tuinafval

Zie SP8 (gescheiden ingezameld groenafval)

Reinigingsdienstenafval

Zie SP9 (afval van onderhoud van openbare ruimten)

Kunststoffen

Zie SP11 (kunststof)

Metalen

Zie SP12 (metalen)

Batterijen en/of accu’s

Zie SP13 (batterijen en accu’s)

KGA

Zie SP18 (KCA/KGA)

Specifiek ziekenhuisafval

Zie SP19 (afval van gezondheidszorg bij mens of dier)

Gemengd afval dat vrijkomt bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen en bouwwerken

Zie SP28 (gemengd bouw- en sloopafval en gemengde fracties)

Dakafval

Zie SP33 (dakafval)

Hout

Zie SP36 (hout)

Asbest

Zie SP37 (asbest en asbesthoudende afvalstoffen)

Vlakglas

Zie SP38 (gescheiden ingezameld vlakglas)

Grond

Zie SP39 (grond)

Verpakkingsafval

Zie SP41 (verpakkingen algemeen)

Zie SP42 (verpakkingen met verf, lijm, kit of hars)

Zie SP43 (verpakkingen met overige gevaarlijke stoffen)

Gasflessen en overige drukhouders

Zie SP44 (glasflessen en overige drukhouders)

Brandblussers

Zie SP45 (brandblussers)

Banden van voertuigen

Zie SP52 (banden)

Zie paragraaf 4.2 van het beleidskader (onder meer banden van fietsen en scooters)

Tl-buizen en spaarlampen

Zie SP66 (gasontladingslampen en fluorescentiepoeder)

Elektrische en elektronische apparatuur

Zie SP71 (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

Matrassen, steenwol, tapijt en rubber

Zie SP84 (overige monostromen)

Gescheiden ingezamelde of via nascheiding verkregen partijen luiers en/of incontinentiemateriaal

Zie SP84 (overige monostromen)

[1]       Zie begrippenlijst.