B14 Zeer zorgwekkende stoffen

ZZS uit de leefomgeving weren

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn stoffen die ernstige en vaak onomkeerbare effecten kunnen hebben op de menselijke gezondheid en het milieu. Het doel van het overheidsbeleid is dan ook om deze stoffen zoveel mogelijk uit de leefomgeving te weren. Ook in afvalstoffen kunnen ZZS zitten.

In dit hoofdstuk staat:

  • Kort toegelicht welke stoffen worden aangemerkt als ZZS
  • Uitleg over wettelijke bepalingen voor de verwerkingsmogelijkheden van afvalstoffen met ZZS
  • Een beoordelingsrichtlijn voor de vergunningverlening voor de verwerking van afvalstoffen waarin ZZS voorkomen (mengen, recyclen),
  • Informatie voor het bevoegd gezag over het beoordelen van overbrenging van zulke afvalstoffen
  • Informatie over het ZZS-beleid en de beoordeling ‘afvalstof-of-niet’

Download hier: hoofdstuk B14 (pdf, 1 MB)

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Download: Handreiking Risicoanalyse ZZS in afvalstoffen


Zie ook:

  • Bijlage F11 Achtergronden bij ZZS over het beleid voor het verwerken van afvalstoffen die ZZS bevatten. Hierin ook achtergrondinformatie over wet- en regelgeving (REACH, POP, GHS/CLP, OSPAR, Kaderrichtlijn water).
  • Rapport Inventarisatie ZZS in afvalstoffen, te downloaden op onze pagina  Achtergronddocumenten over gevaarlijk afval en ZZS