Archief LAP 3 Tweede wijziging

Het gewijzigde LAP3 is op 2 maart 2021 in werking getreden.

Dit is de tweede wijziging van het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3), zoals vastgesteld door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Aanleiding tot de tweede wijziging van LAP3

De wijzigingen zijn een gevolg van de herziening van de Kaderrichtlijn afvalstoffen, de Omgevingswet en ontwikkelingen in de transitie naar een circulaire economie.

  • De herziening van de Kaderrichtlijn afvalstoffen leidt tot meerdere wijzigingen. De drie belangrijkste zijn het beleid voor gescheiden inzameling van huishoudelijk afval door gemeenten, de aanpassing van de minimumstandaard voor de verwerking van afgewerkte olie en de aanpassing van het hoofdstuk over het onderscheid tussen afvalstoffen en producten.
  • De overgang naar de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) brengt nieuwe wettelijke bepalingen en begrippen met zich mee. Naar aanleiding van deze wettelijke wijzigingen is het beleid voor het gescheiden houden van bedrijfsafval in het LAP3 aangepast. Ook is beleid opgenomen waar bevoegde gezagen bij het opstellen van hun omgevingsplannen rekening mee moeten houden, zoals voor voedselvermalers en zwerfafval. Het uitstellen van de Omgevingswet heeft ertoe geleid dat bepaalde wijzigingen pas per 1 januari 2024 in werking zijn getreden.
  • Ten slotte leiden ontwikkelingen rond diverse productieketens tot aanpassingen in het beleid. Deze stimuleren de transitie naar een circulaire economie. De belangrijkste zijn de eisen voor de verwerking van luiers en incontinentiemateriaal en de aanpassing van de minimumstandaard voor recycling van matrassen en banden.

Nota van antwoord

De inspraakperiode voor de tweede wijziging van LAP3 was van 7 april tot en met 18 mei 2020. In totaal zijn er 80 zienswijzen ontvangen. Een groot deel komt van individuele bedrijven en verder hebben diverse brancheverenigingen en overheden gereageerd.

Alle zienswijzen zijn bekeken op hun mogelijkheid om de voorgenomen wijzigingen van LAP3 te verbeteren. Ze zijn voorzien van een reactie in de Nota van antwoord.

Aanpassingen naar aanleiding van de ingediende zienswijzen zijn onder meer:

  • De formulering van de minimumstandaard groenafval is aangepast en het doel is beter toegelicht.
  • De regels voor het scheiden van bedrijfsafval zijn gewijzigd en/of verduidelijkt voor onder andere (semi) openbare ruimte en evenementen.
  • Voor recycling van luiers is een aangepast protocol opgenomen over afbraak van medicijnen en pathogenen en de veiligheid van geproduceerde recyclaten.

Naast de aanpassingen vanuit de ontwerpwijziging en de zienswijzen zijn er ook wijzigingen doorgevoerd in het toelichtende deel van het LAP. De belangrijkste zijn de toelichtingen bij de afvalstoffencategorieën in bijlage 5, de nieuwe lijsten voor GFT, textiel en KCA in bijlage 12, een nieuwe paragraaf A.4.3 over ‘afgifte’ en een nieuwe tekst voor hoofdstuk B.2 Preventie.

Inwerkingtreding en Omgevingswet

Bij het voorbereiden van de tweede wijziging werd er nog van uit gegaan dat de Omgevingswet (Ow) per 1 januari 2021 in werking zou treden. Uiteindelijk is de Ow op 1 januari 2024 in werking getreden.

Dit betekent dat de wijzigingen in twee tranches zijn gegaan.

  1. Veel onderdelen van de tweede wijziging hebben geen directe relatie met de inwerkingtreding van de Ow en daarbij behorende regelgeving (eerste tranche).  Deze wijzigingen zijn op 2 maart 2021 in werking getreden.
  2. Wijzigingen die wel direct zijn gelinkt aan de Ow en bijbehorende regelgeving, zijn met ingang van 1 januari 2024 in werking getreden (tweede tranche).

Nota van antwoord

In de Nota van antwoord is alle inspraak opgenomen en beantwoord, dus zowel voor de onderdelen die wel, als voor de onderdelen die niet met de Ow samenhangen. In de nota is ook aangegeven welke delen vier weken na publicatie in de Staatscourant in werking treden (tranche 1) en welke delen in werking treden met de inwerkingtreding van de Ow (tranche 2).

Publicatie van de stukken

De stukken voor de vaststelling van de tweede wijziging zijn naar beide Kamers der Staten-Generaal gestuurd. De Nota van antwoord is gepubliceerd in de Staatscourant. Indieners van een zienswijze ontvingen hierover een bericht.

De aangepaste teksten van het gewijzigde LAP3 zijn op het moment van inwerkingtreding op 2 maart 2021 gepubliceerd op deze website. Op 2 januari 2024 zijn de wijzigingen van de tweede tranche gepubliceerd. De eerdere versies van LAP3 zijn vanaf deze datum (of zo spoedig mogelijk daarna) te vinden in het archief op deze site.

In de periode voor de inwerkingtreding publiceerden we een overzicht van wijzigingen. In dit overzicht kunt u zien welke veranderingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de eerdere versie van LAP3.

De stukken behorend bij de tweede wijziging: