Archief van LAP 3 Eerste wijziging

Eerste wijziging LAP3 vastgesteld

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 16 juni 2019 de eerste wijziging van het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) vastgesteld.

Inwerkingtreding  op 19 juli 2019

De Nota van antwoord is gepubliceerd in de Staatscourant. Daarnaast zijn de stukken voor de vaststelling van de eerste wijziging zijn naar beide Kamers der Staten-Generaal gestuurd. Ook indieners ontvangen hierover een bericht.

Het gewijzigde LAP3 treedt vier weken na publicatie in de Staatscourant in werking. Per 19 juli 2019 wordt het gewijzigde LAP3 van kracht en vervangt dan het huidige LAP3. De aangepaste teksten van het gewijzigde LAP worden gepubliceerd op deze website. De eerdere versie van LAP3 is vanaf die datum te vinden in het archief.

Eerste wijziging

De eerste wijzigingen zijn een gevolg van nieuwe wet- en regelgeving, signalen uit de uitvoeringspraktijk en uitgevoerde projecten.

  • De belangrijkste verandering voor deze eerste wijziging is het nieuwe hoofdstuk over de Omgevingswet. Bestuursorganen moeten hiermee rekening houden bij het opstellen van hun Omgevingsplannen. Daarnaast zijn internationale verordeningen over kwik en scheepsrecycling aanleiding tot wijziging.
  • Signalen uit de uitvoeringspraktijk gaan bijvoorbeeld over potentiële zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), beleid voor ‘voormalige’ stortplaatsen en verduidelijking van een aantal minimumstandaarden voor verwerking.
  • Een aantal wijzigingen zijn het resultaat van acties die in het kader van LAP3 of het Rijksbrede Programma Circulaire Economie zijn uitgevoerd. Zoals de nieuwe Handreiking risicoanalyse ZZS in afvalstoffen en ketenprojecten voor luiers en matrassen.

Van 18 december 2018 tot en met 28 januari 2019 was de inspraakperiode. Belanghebbenden konden een zienswijze indienen op de wijzigingen die in de inspraaknotitie werden voorgesteld.

Zienswijzen en informele wijzigingen

Alle zienswijzen zijn bekeken op hun mogelijkheid om de voorgenomen wijzigingen van LAP3 te verbeteren. Ze zijn voorzien van een reactie in een Nota van antwoord. Aanpassingen naar aanleiding van de ingediende zienswijzen zijn onder meer:

  • De formulering van de minimumstandaard van sectorplan AVI bodemas is in overeenstemming gebracht met de bedoeling en formulering van de Green Deal AEC bodemas;
  • De voorgenomen wijziging van de minimumstandaard voor luiers is uitgesteld totdat het protocol van RIVM beschikbaar is. Dit zal worden meegenomen in de tweede wijziging van LAP3.

Naast de aanpassingen vanuit de ontwerpwijziging en de zienswijzen zijn er ook zogenaamde informele wijzigingen doorgevoerd in het toelichtende deel van het LAP, zoals de doelstelling voor maatschappelijk verantwoord inkopen. Verder is ook de uitspraak van de Raad van State over de zaak Edilizia, over de uitvoer van afval naar zoutmijnen in Duitsland, verwerkt in de eerste wijziging.

Overzicht van de wijzigingen

In het document Overzicht eerste tussentijdse wijziging LAP3 kunt u zien welke veranderingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de eerdere versie van LAP3.

Downloads

Hier vindt u de stukken behorend bij de eerste wijziging: