Status AVI's (R1-D10)

Alle afvalverbrandingsinstallaties voldoen aan de R1-status

Alle afvalverbrandingsinstallaties voor stedelijk afval (AVI’s) in Nederland voldoen aan de vereisten voor de R1-status en zijn dus installaties voor nuttige toepassing.

In de Kaderrichtlijn afvalstoffen (Kra) is opgenomen dat afvalverbrandingsinstallaties die specifiek zijn bestemd voor het verwerken van stedelijk afval de status ‘installatie voor nuttige toepassing’ kunnen hebben, als ze voldoende energie-efficiënt zijn. De Kra bevat een formule om de efficiëntie van een installatie te bepalen. Door de Europese Commissie is een handleiding gepubliceerd hoe met deze formule te werken.

Met Richtlijn (EU) 2015/1127 is de formule aangepast. Er is een klimaatcorrectiefactor opgenomen in de formule. Op basis van deze klimaatcorrectie formule worden alle berekende energie-efficiëntie van de AVI’s in Nederland in 2016 verhoogd met een factor van 1,13. Dit geeft de R1-waarden waarmee getoetst wordt aan de drempelwaarden voor de R1-status.

Zie voor meer informatie over deze aanpassing onze pagina:
Statusbepaling AVI’s op basis van de Kaderrichtlijn

Beoordeling van de AVI's

Alle operationele installaties die in het najaar van 2011 een aanvraag hiervoor hebben gedaan voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. Jaarlijks wordt de status van de AVI’s beoordeeld. In het najaar van 2017 zijn de installaties opnieuw beoordeeld op basis van de op dat moment meest recente gegevens. Dit heeft geleid tot lichte verschuivingen in de berekende waarden, maar de conclusie dat alle Nederlandse AVI's voldoen aan de vereisten voor de R1-status is niet gewijzigd. Ook in 2011 tot en met 2016 zijn de AVI’s beoordeeld.

Overzichtstabel

In de tabel onderaan deze pagina is een overzicht van de AVI’s, de status die ze krijgen en de bijbehorende capaciteit.

De formele vaststelling van deze R1-status door de staatssecretaris geschiedt met deze publicatie op de website van het LAP.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over de statusbepaling van AVI’s, hun energie-efficiëntie, etc. de pagina Statusbepaling AVI’s op basis van de Kaderrichtlijn

Tabel overzicht van de AVI's: de status en capaciteit

Installatie

status

volgens

vaststelling

staatssecretaris

Capaciteit

(kton)

AEB AEC, Amsterdam

R1 850

AEB HRC, Amsterdam

R1 500

ARN, Nijmegen

R1 310

Attero, Moerdijk

R1 1.200

Attero, Wijster

R1 719

AVR, Duiven

R1 400

AVR, Rozenburg

R1 1.300

EEW, Delfzijl

R1 384

HVC, Alkmaar

R1 675

HVC, Dordrecht

R1 396

Omrin, Harlingen

R1 280

SUEZ, Roosendaal

R1 336

Twence, lijnen 1 en 2, Hengelo

R1 363

Twence lijn 3, Hengelo

R1 289