Circulair Materialenplan

Op dit moment wordt het Circulair Materialenplan (CMP) geschreven. Het is de opvolger van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3). Vanaf 2025 ondersteunt het CMP de transitie naar een circulaire economie.

Naar een Circulair Materialenplan

Een circulaire economie vraagt niet alleen om goed afvalbeheer. In een circulaire economie gaan we ook zuinig en slim om met grondstoffen en producten. Daarom wordt het CMP de opvolger van LAP3. Het CMP biedt een uniform kader voor het gebruik van grondstoffen, het omgaan met afval en het verlenen van vergunningen. En het geeft het bindende Nederlandse kader voor afvalstoffenbeheer. Bedrijven kunnen hiermee meer circulaire keuzes maken in hun bedrijfsvoering. En bevoegde gezagen volgen het CMP bij het maken van besluiten en de handhaving ervan. Zo is het de brug tussen het beleid en de uitvoeringspraktijk.

Wat betekent het CMP voor u?

Zodra het CMP in werking treedt moeten bevoegde gezagen en toezichthouders rekening houden met het beleid dat erin staat. Voor bedrijven kan het betekenen dat vergunningen worden aangepast. Ook krijgt u met het CMP meer informatie over de richting die de Rijksoverheid op wil met circulair materialengebruik.

U mag in 2024 reageren op het CMP

In 2024 wordt nog volop gewerkt aan het CMP. Binnenkort vindt er een inspraakprocedure plaats. U mag het plan dan inzien en erop reageren via een zienswijze. Alle zienswijzen worden verzameld en de staatssecretaris reageert erop via een Reactienota. Wilt u een zienswijze indienen? Houd dan Circulairmaterialenplan.nl in de gaten voor het laatste nieuws.

Planning

2024 Zienswijzen indienen

Iedereen kan tijdens een zogenaamde zienswijzenprocedure (of inspraak) reageren op het ontwerp-CMP. De ingediende zienswijzen op het ontwerp-CMP en de milieueffectrapportage worden bekeken en verwerkt in het CMP.

2025 In werking treden van CMP

Het definitieve CMP wordt vastgesteld door de minister en gepubliceerd in de Staatscourant. Vier weken na de officiële vaststelling treedt het CMP in werking. Dat betekent direct ook dat LAP3 dan niet meer geldt.

Meer informatie

U leest meer over het CMP op www.circulairmaterialenplan.nl. Heeft u vragen over het LAP3 of over het CMP? Neem dan contact op met de Helpdesk Afvalbeheer.