Begeleidingscommissie LAP

Het Ministerie van IenW overlegt in diverse gremia met marktpartijen. Voor het afvalbeleid is in dit kader de begeleidingscommissie-LAP relevant.

In deze begeleidingscommissie wordt gesproken over de voortgang van de uitvoering van het LAP en het realiseren van doelstellingen, knelpunten en nieuwe ontwikkelingen die vragen om beleidsaanpassing, de uitvoering van actiepunten en eventueel teksten voor aanpassing van het LAP. Naast IenW zitten in deze commissie vertegenwoordigers van andere overheden en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven - zowel het afvalverwerkende bedrijfsleven als het overige bedrijfsleven.

De commissie vergadert in het algemeen 4 keer per jaar.

Heeft u vragen over de samenstelling of het functioneren van de commissie, de vergaderdata of eventueel agenda's en verslagen, stel deze dan via bij de Helpdesk Afvalbeheer.