Circulair Materialenplan

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft in een brief aan de Tweede Kamer van 25 januari 2021 aangekondigd dat het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) zal worden opgevolgd door een Circulair Materialenplan (CMP1).

Naar een Circulair Materialenplan

Het beleid voor veilige en hoogwaardige verwerking van afvalstoffen in Nederland is opgenomen in het LAP3. Maar een circulaire economie vraagt niet alleen om goed afvalbeheer aan het eind van de keten. De staatssecretaris wil met het CMP de reikwijdte van het huidige LAP uitbreiden, met meer sturing op de hogere treden van de afvalhiërarchie die van belang zijn voor een circulaire economie, zoals hergebruik en preventie.

Daarnaast moet het CMP een steviger juridische basis krijgen, zonder flexibiliteit te verliezen, zodat het vaker direct juridisch bindend is. Het CMP heeft als doel innovatie voor een circulaire economie te stimuleren door ambitieuze normen vast te leggen, maar bedrijven ook uit te dagen of te belonen om beter te presteren dan deze minimumstandaarden voor verwerking van afval.

Actueel:

Reactienota zienswijzen Notitie Reikwijdte en Detailniveau - CMP1

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) markeert de start van de milieueffectrapportage. De NRD is bedoeld om de reikwijdte en het detailniveau van het onderzoek naar de milieueffecten te beschrijven en om de mogelijke beleidslijnen voor het CMP1 weer te geven. De milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieueffecten van een plan of project in beeld, waaronder de gevolgen van alternatieven, en ondersteunt zo bij het maken van (strategische) beleidskeuzes die mogelijk in het CMP1 worden opgenomen. De verwachte gevolgen worden beschreven in een milieueffectrapport (MER).

Van woensdag 25 mei tot en met dinsdag 5 juli 2022 lag de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage en was het mogelijk een zienswijze indienen. Er zijn 30 zienswijzen ingediend. Naast de ingediende zienswijzen heeft de Commissie m.e.r. een advies uitgebracht. In een reactienota reageert de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat op de ingediende zienswijzen, waarbij de inspraakreacties op hoofdlijnen worden besproken en beantwoord. Ook wordt gereageerd op het advies dat de Commissie m.e.r. heeft uitgebracht.

De reactienota kunt u vinden op Voornemen: Notitie Reikwijdte en Detailniveau | Circulair Materialenplan 1 - Platform Participatie.

Internetconsultatie wijziging Wet milieubeheer t.b.v. Circulair Materialenplan

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wetswijziging voor van de Wet milieubeheer (Wm). Het wetsvoorstel gaat over twee onderwerpen:

  1. De naamswijziging van ‘Landelijk Afvalbeheerplan’ (LAP) in ‘Circulair Materialenplan’ (CMP).
  2. Er wordt een adviesprocedure in de wet verankerd. Hierdoor kan de Minister advies uitbrengen als er door bevoegd gezag wordt afgeweken van het Circulair Materialenplan en is bevoegd gezag verplicht om de afwijkingsprocedure te doorlopen.

De doelen:

  • Door de naamswijziging sluit het plan beter aan bij de transitie naar een circulaire economie.
  • Door een verplichte adviesprocedure ontstaat er controle over en inzicht in de vraag wanneer en waarom er wordt afgeweken van het LAP/CMP. Bovendien kan de Minister bevoegd gezag van een advies voorzien.
Tot en met 30 januari 2023 was het mogelijk via overheid.nl  te reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.

Resultaten enquête CMP

Het ministerie heeft van 16 juni tot en met 17 juli 2021 via een enquête de inbreng gevraagd van bedrijven en overheden voor de ontwikkeling van dit nieuwe plan. Via deze enquête heeft het ministerie breed de eerste input opgehaald voor het CMP.

Download Resultaten enquête CMP (pdf, 725 kB).

In het document worden de resultaten van de enquête gegeven. Deze terugkoppeling betreft de hoofdlijnen van de ontvangen reacties waarbij de meest voorkomende antwoorden worden weergegeven. Dit document geeft dus op hoofdlijnen weer wat door de respondenten belangrijk gevonden wordt voor het CMP.

Verdiepende sessies:

De resultaten van de enquête bespreken we in verdiepende sessies met stakeholders. De ideeën van stakeholders helpen het ministerie in de vervolgstappen die nodig zijn om het CMP1 vorm te geven. De inhoudelijke input van stakeholders helpt met het identificeren van belangrijke onderwerpen, potentiële blinde vlekken en kansen voor het CMP.

We zullen ook voor andere onderwerpen nog bijeenkomsten organiseren. Per onderwerp bekijken we op welke manier dat het beste besproken kan worden en met wie. We realiseren ons dat we ieders kostbare tijd op een goede manier moeten benutten. We nodigen daarom telkens per onderwerp een beperkte groep mensen uit. Dat is ook wenselijk om de gewenste diepgang te kunnen bereiken.

Algemene planning CMP:

  • Najaar 2021/2022 verdiepende sessies voor verschillende thema’s.
  • Tweede kwartaal 2022 zienswijzenprocedure Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r.
  • In 2024 zienswijzenprocedure CMP en m.e.r.
  • Het streven is om het CMP1 in 2025 in werking te laten treden.

Heeft u vragen over de sessies, neem dan contact op via secretariaatCMP@rws.nl.

Heeft u vragen over het LAP of over het CMP, neem dan contact op met de Helpdesk Afvalbeheer.