Circulair materialenplan

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft in een brief aan de Tweede Kamer van 25 januari 2021 aangekondigd dat het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) zal worden opgevolgd door een Circulair materialenplan (CMP1).

Naar een Circulair materialenplan

Het beleid voor veilige en hoogwaardige verwerking van afvalstoffen in Nederland is opgenomen in het LAP3. Maar een circulaire economie vraagt niet alleen om goed afvalbeheer aan het eind van de keten. De staatssecretaris wil met het CMP de reikwijdte van het huidige LAP uitbreiden, met meer sturing op de hogere treden van de afvalhiërarchie die van belang zijn voor een circulaire economie, zoals hergebruik en preventie.

Daarnaast moet het CMP een steviger juridische basis krijgen, zonder flexibiliteit te verliezen, zodat het vaker direct juridisch bindend is. Het CMP heeft als doel innovatie voor een circulaire economie te stimuleren door ambitieuze normen vast te leggen, maar bedrijven ook uit te dagen of te belonen om beter te presteren dan deze minimumstandaarden voor verwerking van afval.

Resultaten enquête CMP

Het ministerie heeft van 16 juni tot en met 17 juli 2021 via een enquête de inbreng gevraagd van bedrijven en overheden voor de ontwikkeling van dit nieuwe plan. Via deze enquête heeft het ministerie breed de eerste input opgehaald voor het CMP.

Download Resultaten enquête CMP (pdf, 725 kB).

In het document worden de resultaten van de enquête gegeven. Deze terugkoppeling betreft de hoofdlijnen van de ontvangen reacties waarbij de meest voorkomende antwoorden worden weergegeven. Dit document geeft dus op hoofdlijnen weer wat door de respondenten belangrijk gevonden wordt voor het CMP.

Vervolgtraject

De resultaten van de enquête worden verder geanalyseerd. Deze resultaten komen terug in enkele verdiepende sessies dit najaar. De ideeën van stakeholders helpen het ministerie in de vervolgstappen die nodig zijn om het CMP1 vorm te geven. Dit geldt zowel voor de input die op de huidige enquête is ontvangen als voor de input die uit vervolgsessies zal worden opgehaald. De input van stakeholders helpt met het identificeren van belangrijke onderwerpen, potentiële blinde vlekken en kansen voor het CMP.

De voorlopige planning is als volgt:

  • Najaar 2021 verdiepende sessies voor verschillende thema’s
  • Begin 2022 zienswijzeprocedure Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r.
  • 2022 stakeholdersessies voor verschillende onderwerpen
  • 2023 zienswijzeprocedure CMP en m.e.r.