40 Baggerspecie

Wat valt onder het sectorplan?

Baggerspecie  vrijgekomen uit de bodem via het oppervlaktewater of de voor dat water bestemde ruimte. Het gaat in dit sectorplan om:

  • Partijen baggerspecie met ten hoogste 20 gewichtsprocenten bodemvreemd materiaal. Al dan niet verontreinigd met stoffen als (zware) metalen, PAK, minerale olie, PCB’s en overige POP’s (persistente organische verontreinigende stoffen), asbest.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 40 (pdf, 859 kB) (met  achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen of materiaal

Toelichting of verwijzing

Sediment (baggerspecie) dat binnen het oppervlaktewater wordt verplaatst met het oog op het beheer van water en waterwegen of om overstromingen te voorkomen of de gevolgen van overstromingen en droogte te verminderen, of met het oog op landwinning, indien bewezen is dat het sediment niet gevaarlijk is.

Zie beleidskader

Verplichtingen uit hoofde van andere toepasselijke communautaire wetgeving dan de Kaderrichtlijn afvalstoffen zijn onverminderd van kracht.

Niet gevaarlijke baggerspecie die op grond van het Besluit bodemkwaliteit mag worden verspreid en ook op die manier wordt verspreid.

Toepassing vindt conform het Bbk plaats.

Baggerspecie met meer dan 20 gewichtsprocenten bodemvreemd materiaal

Zie beleidskader

Kwikhoudende baggerspecie

Zie SP82 (Kwikhoudend afval)