Internationale wet- en regelgeving

Let op!

De links hieronder leiden naar de Europese Eurlex-site, waar het helaas niet mogelijk is direct naar de meest recente versie te linken. U vindt deze op de Eurlex-pagina onder 'All consolidated versions' (vervolgens kunt u de Nederlandse vertaling kiezen).

Zie ook:

Nationale wet- en regelgeving

Achtergronddocumenten

Europese Richtlijnen

2015_1127 CCF Richtlijn (klimaatcorrectiefactor)
2012_19_EU Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE)
2011_65_EU Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektr(on)ische apparatuur (RoHS)
2010_75_EG Industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging
2009_125_EG Ecodesign
2008_1_EG Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC)
2018 - 851 Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG (Kaderrichtlijn afvalstoffen)
2008_98_EG Kaderrichtlijn afvalstoffen
2006_12_EG Kaderrichtlijn afvalstoffen codificatietekst
2006_66_EG Batterijen en accu's
2005_32_EG Ecodesign
2004_37_EG Bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene agentia op het werk
2004_42_EG Beperking van emissies van VOS
2002_78_EG Reminrichtingen van bepaalde categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan
2000_53_EG Autowrakken
2000_59_EG Havenontvangstvoorzieningen
2000_76_EG Verbranding van afval
1999_31_EG Storten van afvalstoffen
98_8_EG Biocidenrichtlijn
96_59_EG Verwijdering van PCB's en PCT's
94_67_EG Verbranding van gevaarlijke afvalstoffen
94_62_EG Verpakking en verpakkingsafval
91_689_EEG Gevaarlijke afvalstoffen
91_414_EG Gewasbeschermingsrichtlijn
89_656_EEG Minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor het gebruik op het werk van persoonlijke beschermingsmiddelen
87_217_EEG Voorkoming en vermindering van verontreiniging van het milieu door asbest
86_278_EEG Gebruik van zuiveringsslib in de landbouw
83_477_EEG Bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest op het werk
76_769_EEG Beperking van het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten
75_439_EEG Verwijdering van afgewerkte olie
71_320_EEG Reminrichting van bepaalde categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

Europese Verordeningen

2019_1021 Persistente organische verontreinigende stoffen
1069_2009 Dierlijke bijproducten
1102_2008 Verbod op de uitvoer van metallisch kwik
1418_2007 De derde landenregeling
1013_2006 Overbrenging van afvalstoffen (EVOA)
1907_2006 REACH
842_2006 Bepaalde gefluoreerde broeikasgassen

Overig

Basel Convention

On the control of Transboundary movements of hazardous wastes and their disposal
Beschikking_2001_68_EG Tot vaststelling van twee referentiemethoden ter bepaling van het PCB-gehalte
Beschikking_2003_33_EG Tot vaststelling van criteria en procedures voor het aanvaarden van afvalstoffen op stortplaatsen
Guidance Kaderrichtlijn
Guidelines R1 Energy Efficiency Formula
OECD_Decision_C(2001)107 Concerning the control of transboundary movements of wastes destinated for recovery operations
Scheepsafvalstoffenverdrag Rijn- en binnenvaart
Agreement of the ECHA’s Member State Committee on the identification of Substances of Very High Concern (SVHC)