LAP2 2009 Inspraakdocument

Deze inspraaknotitie bevat het voornemen om het LAP voor de tweede keer te wijzigen.

De belangrijkste reden daarvoor is dat de Kaderrichtlijn Afvalstoffen en de daarbij horende Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste (EC/DGE, juli 2012, not legally binding) moeten worden geïmplementeerd.

Met deze tweede wijziging worden ook verduidelijkingen aangebracht en zijn enkele sectorplannen aangepast aan ontwikkelingen in de markt.

Historie Landelijk AfvalbeheerPlan

Het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP) is op 11 november 2009 vastgesteld en op 24 december 2009 in werking getreden (Stcrt. nr. 17866, 25-11-2009).

De eerste wijziging van het LAP is vastgesteld op 16 februari 2010 en op 25 maart 2010 in werking getreden (Stcrt. nr 2739, 24-02-2010). Met de eerste wijziging is één onderdeel van de nieuwe Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG) in het LAP opgenomen, namelijk het toekennen van de R1-status aan Nederlandse afvalverbrandingsinstallaties die specifiek zijn bestemd om vast stedelijk afval te verwerken.