ZZS in afval

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn gevaarlijke stoffen. Ze zijn kankerverwekkend, giftig voor de voortplanting of hebben andere gevaarlijke eigenschappen (REACH, art.57). Voor ZZS geldt volgens het stoffenbeleid een minimalisatieplicht voor emissies naar lucht en lozing naar water (zie hiervoor IPLO). Voor de verwerking van ZZS in afvalstoffen geldt aanvullend hierop het beleid in het LAP.

Recycling en blootstelling

ZZS worden in heel veel producten gebruikt en komen dus ook in veel afvalstoffen voor. Als uit dat afval vervolgens weer nieuwe producten worden gemaakt, kan blootstelling aan die ZZS optreden. Dit wordt steeds belangrijker omdat het beleid ook gericht is op het zo hoogwaardig mogelijk opnieuw gebruiken van materialen ter bevordering van de circulaire economie.

Deze twee aspecten samen vragen om specifiek beleid voor afval waarin ZZS zit. Dit beleid is in LAP3 in hoofdstuk B.14 beschreven.

Risicoanalyse

Een bedrijf moet een risicoanalyse maken als het een afvalstof met ZZS nuttig wil toepassen, of wil bepalen of het afval is of niet. Voor het uitvoeren van een dergelijke risicoanalyse heeft Rijkswaterstaat de Handreiking risicoanalyse ZZS in afvalstoffen gepubliceerd.

Bovenstaande neemt niet weg dat als een ZZS uit een afvalstof kan worden verwijderd of vernietigd met bestaande technieken, verwijdering of vernietiging altijd moet gebeuren en nuttige toepassing van de afvalstof met behoud van de ZZS niet wordt toegestaan.

Overzicht van afvalstoffen met ZZS

SGS Intron maakte in opdracht van Rijkswaterstaat een overzicht van afvalstoffen waarin een reële kans bestaat op aanwezigheid van de belangrijkste ZZS (deze gereguleerd in REACH en/of de POP-verordening). Dit stelt afvalverwerkers én bevoegde gezagen in staat om het risico op aanwezigheid van (bepaalde) ZZS in afvalstoffen beter in te kunnen schatten.

Meer informatie