Volgende deel van tweede wijziging LAP3 treedt in werking

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024, wordt de tweede tranche van de tweede wijziging van LAP3 van kracht.

Het LAP3 wordt voor de tweede keer gewijzigd. Deze wijziging bestaat uit twee delen, die tranches genoemd worden. De eerste tranche is op 2 maart 2021 in werking getreden. De wijzigingen in de tweede tranche gaan gelden zodra de Omgevingswet op 1 januari 2024 ingaat. Voor beide tranches was de inspraakperiode van 7 april 2020 tot en met 18 mei 2020.

Wat verandert er in de tweede tranche?

In de inspraaknotitie (pdf) en de Nota van Antwoord (pdf) staat wat er gaat veranderen in LAP3 met de komst van de Omgevingswet (Ow). Zo gaat het in de Ow over ‘milieubelastende activiteiten’ en niet meer over ‘inrichtingen’. Deze nieuwe begrippen zijn in de tweede tranche verwerkt in LAP3. Daarnaast zijn er een aantal inhoudelijke wijzigingen in LAP3 als gevolg van de gewijzigde wetgeving. De belangrijkste zijn:

  • De regels voor het gescheiden houden van bedrijfsafval geldt nu voor alle bedrijven, organisaties en instellingen. Dit is uitgewerkt in paragraaf B.3.4 van hoofdstuk B3 in LAP3.
  • Het beleid in hoofdstuk D8 ‘Vergunningverlening voor afvalbeheer in relatie tot zwerfafval’ is in werking getreden.
  • Diverse sectorplannen zijn aangepast met de juiste begrippen en wetgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de sectorplannen grond en baggerspecie, waarbij een aantal definities die eerder in het Besluit bodemkwaliteit stonden onder het Besluit activiteiten leefomgeving zijn aangepast aan de Omgevingswet.

Wat betekent dit voor bevoegd gezag?

Bevoegd gezag moet op basis van de Ow en bijbehorende besluiten en regelingen bekijken wat er gewijzigd moet worden in vergunningen en decentrale regels zoals het Omgevingsplan. In het overzicht van wijzigingen (pdf, 231 kB) kunt u terugvinden op welke onderwerpen de teksten van het LAP wijzigen met de komst van de Ow. Ook staat daarin waar meer inhoudelijke informatie over de wijziging te vinden is.

Vragen?

Voor vragen over het LAP3 kunt u terecht bij de Helpdesk Afvalbeheer van Rijkswaterstaat.