Kennisgeving Notitie Reikwijde en Detailniveau - CMP1

U kunt geen zienswijze meer indienen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van het Circulair Materialenplan 1. Het was mogelijk een zienswijze in te dienen in de periode 25 mei tot en met 5 juli 2022.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat voor de beleidsvorming ten behoeve van het Circulair Materialenplan 1 (CMP1) een milieueffectrapportage (m.e.r.) procedure wordt doorlopen. Van woensdag 25 mei tot en met dinsdag 5 juli 2022 ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage en kunt u een zienswijze naar voren brengen. In deze kennisgeving leest u hoe u dat kunt doen.

Het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) beschrijft het beleid betreffende het Nederlandse afvalbeheer. Het LAP heeft betrekking op alle handelingen met afvalstoffen. Om het LAP beter toe te snijden op de transitie naar de Circulaire Economie zal het huidige Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) aan het eind van zijn looptijd worden opgevolgd door het eerste Circulair Materialenplan (CMP1).

Documenten bekijken

Alle documenten staan vanaf woensdag 25 mei 2022 op de website van Platform Participatie.

Op papier kunt u de stukken van woensdag 25 mei tot en met dinsdag 5 juli 2022 bekijken bij:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat:

Rijnstraat 8, Den Haag (op afspraak). Telefoon 070 456 96 07 (op afspraak) .

Rijkswaterstaat locatie Westraven:

Griffioenlaan 2, Utrecht (op afspraak). Telefoon 088 7977102 (op afspraak) .

Bij het LAP3 ligt het zwaartepunt momenteel bij de verwerking van materialen in de afvalfase. Het CMP1 bouwt voort op deze goede basis maar biedt meer. In het CMP1 zullen we ook informatie opnemen over afvalpreventie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hergebruik en recycling. Ook zal het CMP innovatieve en hoogwaardige vormen van beheer van (afval)stoffen meer en beter ondersteunen. Tenslotte voorzien we het CMP1 van een sterkere juridische basis zodat de rollen en verantwoordelijkheden van gebruikers duidelijk zijn. Op deze wijze draagt het CMP1 bij aan een betere aansluiting tussen het circulaire ontwerp van producten, de gebruiksfase en een hoogwaardig afvalbeleid. Zo houden we materialen zo veel en lang mogelijk in de economie, met de bescherming voor mens en milieu.

Milieueffectrapportage (m.e.r.)

De milieueffectrapportage is een procedure met als hoofddoel het milieubelang volwaardig te laten meewegen bij de voorbereiding en vaststelling van plannen en besluiten. Voor plannen en besluiten die belangrijke gevolgen voor het milieu (kunnen) hebben, wordt vaak een milieueffectrapportage doorlopen. De milieueffectrapportage brengt de milieueffecten van een plan of project in beeld, waaronder de gevolgen van alternatieven, en ondersteunt zo bij het maken van (strategische) beleidskeuzes die mogelijk in het CMP worden opgenomen. De verwachte gevolgen worden beschreven in een milieueffectrapport (MER).

Uw zienswijze is welkom

Een zienswijze indienen kan op drie manieren, vanaf  woensdag 25 mei 2022. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.

Digitaal

Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze digitaal.

Mondeling

U kunt een afspraak maken met een notulist. Hiervoor belt u tijdens kantooruren telefoonnummer (070) 456 96 07.

Post

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,
directie Participatie
o.v.v. Circulair Materialenplan 1
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (pdf, 1.2 MB) (NRD) markeert de start van de milieueffectrapportage. De NRD is bedoeld om de reikwijdte en het detailniveau van het onderzoek naar de milieueffecten te beschrijven en om de mogelijke beleidslijnen voor het CMP1 weer te geven. De NRD is een stap in het proces richting het CMP1, maar is zelf geen onderdeel van het uiteindelijke CMP1. De NRD spitst zich daarbij toe op zaken die binnen de gekozen afbakening vallen. Dit betekent dat de mogelijke beleidslijnen nieuw zijn ten opzichte van LAP3 en kaderstellend zijn. Voor de onderwerpen binnen deze afbakening beschrijft de NRD welke milieuaspecten en welke alternatieven van deze mogelijke beleidslijnen beschouwd moeten worden.

U kunt uw zienswijze geven over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van het Circulair Materialenplan 1.

Wij zijn in het bijzonder geïnteresseerd in de beantwoording van de volgende vragen: ­

  • Wat vindt u, in het licht van de gekozen afbakening, van de in de NRD opgenomen onderwerpen?
  • Ziet u bij de onderwerpen andere alternatieven dan de aangedragen alternatieven?
  • Wat mag volgens u niet worden vergeten bij het onderzoek naar de milieueffecten?

Vervolg

De Commissie voor de milieueffectrapportage wordt om advies gevraagd over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.
De staatssecretaris betrekt de zienswijzen en het advies van de commissie bij de verdere beleidsvorming.
De zienswijzen worden samengevat en beantwoord in een Nota van Antwoord. Indieners van zienswijzen worden hierover geïnformeerd.

Informatiepunt Digitale Overheid

De Informatiepunten Digitale Overheid zijn er voor mensen moeite hebben met digitale dienstverlening en vragen hebben over het zaken doen met de overheid. De Informatiepunten zijn ondergebracht in de bibliotheken. U kunt hier ondersteuning vragen over websites van de overheid, bijvoorbeeld voor het digitaal raadplegen van documenten behorend bij dit project.

Vraag bij uw lokale bibliotheek naar de mogelijkheden. Voor meer informatie kunt u terecht op de website Informatiepunt Digitale Overheid.

Meer informatie of vragen?

  • Heeft u vragen over de zienswijzenprocedure? Bel 070 456 96 07, directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.