De vaststelling van LAP3

Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 28 november 2017 het nieuwe Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) vastgesteld. In dit plan is het afvalbeleid voor de periode 2017 tot en met 2023 vastgelegd, met een doorkijk tot 2029. LAP3 is vanaf 28 december 2017 in werking en vervangt het afvalbeheerplan LAP2.

Wat is er gebeurd met uw zienswijze?

Het ontwerp-LAP3 lag van 26 september tot en met 7 november 2016 ter inzage. Op het ontwerp hebben 105 partijen gereageerd, voornamelijk omgevingsdiensten, bedrijven en brancheorganisaties. De inspraakreacties  gaan over de ‘kern van beleid’ zijn in de nota van antwoord voorzien van een reactie. De nota van antwoord is tegelijk met de definitieve versie van LAP3 naar de indieners van de zienswijzen en naar beide Kamers der Staten-Generaal gestuurd.

> Lees meer over de inspraakprocedure   LAP3

Welke zienswijzen zijn ingediend?

Naast de positieve reacties over inhoud en leesbaarheid van LAP3, zijn ook de nodige opmerkingen en kanttekeningen ontvangen op het ontwerpplan. Over een aantal onderwerpen zijn relatief veel inspraakreacties ingediend, of zijn reacties gegeven die fundamenteel van aard zijn. Daarnaast is in het definitieve plan een aantal wijzigingen doorgevoerd die geen gevolg zijn van inspraak. Naast het herstellen van onvolkomenheden zijn dit wijzigingen die het gevolg zijn van recente ontwikkelingen in aanpalend beleid, wetswijzigingen en/of Europese arresten.

Belangrijke inspraakreacties en wijzigingen van het ontwerp-LAP3  zijn:

  • Afvalbeheerplan of grondstoffenplan?
  • ‘Kern van beleid’ versus ‘toelichting’
  • Inzet van het ministerie op afval-geen afval vraagstukken
  • Recycling in relatie tot zeer zorgwekkende stoffen
  • Produceren van brandstoffen uit afvalstoffen
  • Actualiseren van omgevingsvergunningen
  • De keuze voor bron- of nascheiding
  • De minimumstandaard voor het verwerken van groenafval
  • De minimumstandaard voor het verwerken van shredderafval
  • Opvulling van mijnen en groeves, storten of nuttige toepassing?

Het ontwerp-LAP is genotificeerd bij de Europese Commissie. Hierdoor zijn ook andere lidstaten in de gelegenheid gesteld om op het ontwerp-LAP3 te reageren. Wij hebben hier geen reactie op ontvangen.

Wanneer treedt LAP3 in werking?

LAP3 treedt vier weken na publicatie in de Staatscourant in werking. Per 28 december 2017 is het nieuwe LAP3 van kracht en vervangt het LAP2.

Meer informatie

Nota van antwoord LAP3

Overzicht van belangrijkste wijzigingen LAP2-LAP3