Tweede wijziging

Tweede wijziging LAP3

De wijzigingen zijn een gevolg van de herziening van de Kaderrichtlijn afvalstoffen, de aankomende Omgevingswet en ontwikkelingen in de transitie naar een circulaire economie.

  • De herziening van de Kaderrichtlijn afvalstoffen leidt tot meerdere wijzigingen. De drie belangrijkste zijn het beleid voor gescheiden inzameling van huishoudelijk afval door gemeenten, de aanpassing van de minimumstandaard voor de verwerking van afgewerkte olie en de aanpassing van het hoofdstuk over het onderscheid tussen afvalstoffen en producten.
  • De overgang naar de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) brengt nieuwe wettelijke bepalingen en begrippen met zich mee. Naar aanleiding van deze wettelijke wijzigingen is het beleid voor het gescheiden houden van bedrijfsafval in het LAP aangepast. Ook is beleid opgenomen waar bevoegde gezagen bij het opstellen van hun omgevingsplannen rekening mee moeten houden, zoals voor voedselvermalers en zwerfafval.

    Het uitstellen van de Omgevingswet kan er toe leiden dat bepaalde wijzigingen pas later in werking treden. Na het verwerken van de inspraak wordt dit in de Nota van antwoord expliciet aangegeven.

  • Ten slotte leiden ontwikkelingen rond diverse productieketens tot aanpassingen in het beleid. Deze stimuleren de transitie naar een circulaire economie. De belangrijkste zijn de eisen voor de verwerking van luiers en incontinentiemateriaal en de aanpassing van de minimumstandaard voor recycling van matrassen en banden.

Kamerbrief

Op Rijksoverheid.nl kunt u de Kamerbrief Inspraak 2e wijziging Landelijk Afvalbeheerplan downloaden.

Inspraakperiode

De inspraakperiode voor de tweede wijziging van LAP3 was van 7 april tot en met 18 mei 2020. Het was mogelijk een zienswijze te geven over het ontwerp van de tweede wijziging van het LAP3. Dit kon uitsluitend op de wijzigingen van LAP3 die in inspraaknotitie worden voorgelegd en niet op al bestaande teksten.

Een zienswijze indienen kon op 3 manieren: digitaal, mondeling en per post. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.

Download hier de Inspraaknotitie tweede wijziging LAP3

Verdere procedure

Alle zienswijzen worden bekeken op hun mogelijkheid om de voorgenomen wijzigingen van LAP3 te verbeteren. Ze worden vervolgens voorzien van een reactie in een Nota van antwoord. De stukken voor de vaststelling van de tweede wijziging worden naar beide Kamers der Staten-Generaal gestuurd en gepubliceerd op deze site, www.lap3.nl. Ook indieners ontvangen hierover bericht.

De vaststelling wordt door de Minister bekendgemaakt in de Staatscourant. Het gewijzigde LAP3 treedt vier weken na publicatie in de Staatscourant in werking

Vragen?

Voor vragen over het LAP kunt u contact opnemen met de Helpdesk Afvalbeheer van Rijkswaterstaat.

Met uw vragen over de procedure kunt u terecht bij de Directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, telefoon 070 456 89 99.