Tweede wijziging

Tweede wijziging LAP3

De wijzigingen zijn een gevolg van de herziening van de Kaderrichtlijn afvalstoffen, de aankomende Omgevingswet en ontwikkelingen in de transitie naar een circulaire economie.

  • De herziening van de Kaderrichtlijn afvalstoffen leidt tot meerdere wijzigingen. De drie belangrijkste zijn het beleid voor gescheiden inzameling van huishoudelijk afval door gemeenten, de aanpassing van de minimumstandaard voor de verwerking van afgewerkte olie en de aanpassing van het hoofdstuk over het onderscheid tussen afvalstoffen en producten.
  • De overgang naar de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) brengt nieuwe wettelijke bepalingen en begrippen met zich mee. Naar aanleiding van deze wettelijke wijzigingen is het beleid voor het gescheiden houden van bedrijfsafval in het LAP aangepast. Ook is beleid opgenomen waar bevoegde gezagen bij het opstellen van hun omgevingsplannen rekening mee moeten houden, zoals voor voedselvermalers en zwerfafval.

    Het uitstellen van de Omgevingswet kan er toe leiden dat bepaalde wijzigingen pas later in werking treden. Na het verwerken van de inspraak wordt dit in de Nota van antwoord expliciet aangegeven.

  • Ten slotte leiden ontwikkelingen rond diverse productieketens tot aanpassingen in het beleid. Deze stimuleren de transitie naar een circulaire economie. De belangrijkste zijn de eisen voor de verwerking van luiers en incontinentiemateriaal en de aanpassing van de minimumstandaard voor recycling van matrassen en banden.

Kamerbrief

Op Rijksoverheid.nl kunt u de Kamerbrief Inspraak 2e wijziging Landelijk Afvalbeheerplan downloaden.

Voor een overzicht van alle voorgenomen wijzigingen kunt u hier downloaden: Inspraaknotitie tweede wijziging LAP3 (pdf, 3.9 MB).

Inspraak

De inspraakperiode voor de tweede wijziging van LAP3 was van 7 april tot en met 18 mei 2020. Het is dus niet meer mogelijk om een zienswijze te geven over het ontwerp van de tweede wijziging van het LAP3. In totaal zijn er 81 reacties ontvangen. Een groot deel komt van individuele bedrijven en verder hebben diverse brancheverenigingen en overheden gereageerd.

Verdere procedure

Alle zienswijzen worden bekeken op hun mogelijkheid om de voorgenomen wijzigingen van LAP3 te verbeteren. Ze worden vervolgens voorzien van een reactie in een Nota van Antwoord.

Bij het voorbereiden van de tweede wijziging werd er nog van uit gegaan dat de Omgevingswet (Ow) per 1 januari 2021 in werking zou treden. Inmiddels is duidelijk dat de nieuwe streefdatum voor inwerkingtreding van de Ow 1 januari 2022 is. Dit betekent dat de wijzigingen in twee tranches in werking zullen treden.

  1. Veel onderdelen van de tweede wijziging hebben geen directe relatie met de inwerkingtreding van de Ow en daarbij behorende regelgeving. Het streven is dat deze wijzigingen per 1 januari 2021 in werking treden (eerste tranche).
  2. Wijzigingen die wel direct zijn gelinkt aan de Ow en bijbehorende regelgeving, zullen in werking treden op het moment dat de Ow in werking treedt (tweede tranche).

In de Nota van Antwoord wordt alle inspraak opgenomen en beantwoord, dus zowel voor de onderdelen die wel, als voor de onderdelen die niet met de Ow samenhangen.

In de nota wordt ook aangegeven welke delen 4 weken na publicatie in werking treden (voor trance 1 is de indicatie dus 1 januari 2021) en welke delen pas in werking treden met de inwerkingtreding van de Ow (tranche 2).

Vaststelling van de tweede wijziging

De stukken voor de vaststelling van de tweede wijziging worden naar beide Kamers der Staten-Generaal gestuurd en gepubliceerd op deze site (www.lap3.nl). Ook ontvangen de indieners van zienswijzen hierover bericht.

De vaststelling wordt door de Minister bekendgemaakt in de Staatscourant.

Vragen?

Voor vragen over het LAP kunt u contact opnemen met de Helpdesk Afvalbeheer van Rijkswaterstaat.