Inspraak eerste wijziging

Inspraakperiode

Op 18 december 2018 is de de inspraakperiode gestart voor de eerste wijziging van LAP3. De eerste wijzigingen zijn een gevolg van nieuwe wet- en regelgeving, signalen uit de uitvoeringspraktijk en uitgevoerde projecten.

  • Nationaal is de Omgevingswet reden tot aanpassing van LAP3. Er wordt een hoofdstuk over dit onderwerp toegevoegd. Daarnaast zijn internationale verordeningen over kwik en scheepsrecycling aanleiding tot wijziging.
  • Signalen uit de uitvoeringspraktijk gaan bijvoorbeeld over potentiele zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), beleid voor ‘voormalige’ stortplaatsen en verduidelijking van een aantal minimumstandaarden voor verwerking.
  • Een aantal wijzigingen zijn het resultaat van acties die in het kader van LAP3 of het Rijksbrede Programma Circulaire Economie zijn uitgevoerd. Zoals de nieuwe Handreiking risicoanalyse ZZS in afvalstoffen en ketenprojecten voor luiers en matrassen.

Op Rijksoverheid.nl vindt u de brief aan beide Kamers  der Staten-Generaal over de eerste wijziging van LAP3.

Inspraak

Van 18 december 2018 tot en met 28 januari 2019 kunt u een zienswijze geven over het ontwerp van de eerste wijziging van het LAP3.

Een zienswijze geven kan uitsluitend op de wijzigingen van LAP3 die in inspraaknotitie worden voorgesteld en niet op al bestaande teksten.

Download hier de Inspraaknotitie eerste wijziging LAP3 (pdf, 1.2 MB)

Uw zienswijze indienen

Een zienswijze indienen kan op 3 manieren. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.

  • Digitaal: bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze digitaal via het zienswijzenformulier .
  • Mondeling: hiervoor kunt u een afspraak maken via de Helpdesk Afvalbeheer van Rijkswaterstaat, bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, telefoon 088 797 71 02, kies optie 3.
  • Post: adresseren aan Directie Participatie Postbus 30316, 2500 GH Den Haag. Graag vermelden: ‘eerste wijziging LAP3’.

Met het zienswijzenformulier kunt u uw zienswijze van 18 december 2018 tot en met 28 januari 2019 digitaal indienen.

Verdere procedure

Alle zienswijzen worden bekeken op hun mogelijkheid om de voorgenomen wijzigingen van LAP3 te verbeteren. Ze worden vervolgens voorzien van een reactie in een Nota van antwoord. De stukken voor de vaststelling van de eerste wijziging worden naar beide Kamers der Staten-Generaal gestuurd en gepubliceerd op deze site: www.lap3.nl. Ook indieners ontvangen hierover bericht.

De vaststelling wordt door de Staatssecretaris bekendgemaakt in de Staatscourant. Het gewijzigde LAP3 treedt vier weken na publicatie in de Staatscourant in werking.

Vragen?

Voor vragen over het LAP kunt u terecht bij de Helpdesk Afvalbeheer van Rijkswaterstaat. Met vragen over de procedure kunt u terecht bij de Directie Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, telefoon 070 456 89 99.